real estate menu left
real estate menu right

Obiective, activități, rezultate așteptate

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea

Titlul subproiectului: BLUE (Bacalaureat Level – Up Education) – ID 1588

Acord de grant nr. 558 / SGL / RII / 01.10.2018

Valoarea grantului: 451.290 lei

 

 

Obiectivul general al proiectului

Susținerea procesului de îmbunătățire a calității educației prin diversificarea strategiilor didactice și a situațiilor de învățare în vederea creșterii performanțelor școlare care să asigure elevilor o perspectivă educațională și profesională de calitate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1) Reducerea ratei de abandon în clasele terminale de la valoarea de referință de 18% la ținta finală de 10% prin activități de consiliere, remediale și extrașcolare în perioada 2017-2021.

OS2) Creșterea ratei de absolvire in liceu, de la valoarea de 76% la ținta finală de 85% prin activități de consiliere, remediale și extrașcolare în perioada 2017-2021.

OS3) Creșterea procentului de participare a elevilor la examenul de Bacalaureat de la 10% la 40%prin activități de consiliere, remediale și extrașcolare în perioada 2017-2021.

OS4) Cresterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat de la 20% la ținta finală de 30% prin activități de consiliere, remediale și extrașcolare în perioada 2017-2021.

 

Activități principale ale proiectului

 

I. Organizarea și desfășurarea activităților pedagogice și de sprijin

 

I.1.Organizarea și desfășurarea activitatilor de consiliere și dezvoltare personală a elevilor din grupul țintă ”Prin autocunoaștere iau decizii mai bune”

Activitățile de consiliere și dezvoltare personală a elevilor din grupul țintă  au drept scop identificarea factorilor ce duc la creșterea absenteismului și a abandonului școlar, precum și la scăderea ratei de participare și de promovare la examenul de bacalaureat. Vor fi identificate tipurile mari de dificultăți pe care le întâmpină elevii din grupurile dezavantajate la nivelul școlii noastre: elevi cu cerințe educaționale speciale, elevi din familii cu venituri mici, elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate, elevi care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate. Dificultățile întâmpinate de aceștia sunt: de natură psiho-somatică, deficiențe intelectuale/cognitive, probleme de învățare, dificultăți de ordin afectiv privind copilul/familia sa și eventual slăbiciuni pedagogice privind persoanele implicate în educația sa). Vor fi întocmite și aplicate programe privind diminuarea efectelor negative generate de indicatorii de impact, enumeraţi mai sus și obținerea unor rezultate cât mai bune.

Orele de consiliere se vor desfășura pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a în primele 3 luni ale fiecărui an de proiect, câte o oră pe săptămână pentru fiecare grupă. După această perioadă, în următoarele 4 luni de proiect câte o oră pe fiecare lună la fiecare grupă.

 

I.2. Organizarea și desfășurarea orelor remediale - ”Învăț și am succes”

Scopul orelor remediale este de a îmbunătăți rezultatele la învățătura a elevilor în vederea formarii competențelor specifice disciplinelor de Bacalaureat, de a îmbunătăți frecvența elevilor la orele de curs și de a reduce abandonul școlar. Scopul acestor activităţi este acela de a acorda timp suplimentar de pregătire elevilor care au realizări mai modeste, de a utiliza cele mai potrivite metode de instruire, de a le oferi feed-back-uri concludente vizând remedierea situaţiei la învăţătură, creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, precum şi formarea unei imagini de sine corespunzătoare, astfel încât nivelul de aspiraţie al elevului să fie în concordanţă cu posibilităţile sale reale.

Acest tip de activitate urmăreşte încurajarea elevilor pentru continuarea studiului în vederea promovării examenului de bacalaureat.

Elevii din grupul țintă vor beneficia de ore de educație remedială desfășurate după orele de curs la limba română, matematică, istorie, geografie, biologie/fizică/chimie.

Prin această activitate oferim elevilor un sprijin eficient în formarea paletei educaţionale de care trebuie să dispună, eliminând practica greoaie de memorare propriu-zisă a informațiilor indispensabile rezolvării subiectelor la examenul de bacalaureat.

Pentru optimizarea activității se va realiza o platformă educațională cu teste și lecții pentru fiecare disciplină.

 

II. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare – Learning by doing

 

II.1. Excursii de documentare – ”Prin documentare obțin informații temeinice”

4 activități în primul an de proiect, 5 activități în al doilea an de proiect și 2 excursii de 1 zi în anul 3 și 3 excursii în anul 4 de proiect(excursii și vizite) de documentare și de studiu (durata o zi) – care vizează obiectivele din județul Vâlcea și județele limitrofe. Elevii vor beneficia de masă.

O excursie de documentare și de studiu de două zile/an de proiect cu o temă bine stabilită ce deschide elevilor posibilități variate de observare și cunoaștere. Ei capătă deprinderi practice și utile ce le pot servi apoi în viață. În timpul desfășurării, excursia se face prin numeroase aplicații ce pot fi efectuate: convorbiri, reproducerea unor evenimente petrecute, observarea unor obiective, cunoștințele fixându-se mai bine și adâncindu-se mai temeinic. Elevii vor beneficia de masă și cazare.

Excursiile vor avea caracter practic și vor avea ca scop documentarea și studiul în vederea acumulării de cunoștințe necesare abordării cu eficiență a subiectelor de Bacalaureat.

 

II.2. Concurs cu subiecte de Bacalaureat – ”Îmi testez cunoștințele” - (organizare de tip Bacalaureat, cu subiecte de Bacalaureat).

 

II.3. Realizarea unei reviste a școlii – ”ROSE pentru educație de calitate” - în care se vor publica rezultatele școlii noastre în cadrul proiectului ROSE, subiecte de Bacalaureat și propuneri de rezolvări. În fiecare an se vor publica 2 numere (unul pe semestru) x 50 exemplare = 100 exemplare/an. 400 reviste în cei 4 ani de proiect.

 

În vederea desfășurării activităților extracurriculare și a promovării proiectului ROSE în școală se va achiziționa o boxă-stație.

 

III.Activități de achiziții de bunuri în scop educațional (echipamente IT, software, echipamente, mobilier și alte materiale necesare pentru dotarea spațiilor de școlarizare).

 

III.1. Amenajare Cabinet ROSE - BLUE - și a altor 3 săli în care se vor desfășura orele remediale cu scopul eficientizării activităților și creșterea procentului de promovabilitate la Bacalaureat

 

IV.Activități de management al proiectului

Managementul proiectului va fi asigurat de echipa de proiect alcătuită din: coordonatorul de grant, responsabilul cu resursele umane, responsabilul financiar și responsabilul pentru realizarea achizițiilor. Rezultatele echipei de proiect se vor discuta în ședințe lunare.

Activitatea de management se va desfășura în conformitate cu planul de activități, bugetul și indicatorii propuși, pe toată durata de implementare a proiectului. Se va asigura respectarea formelor și termenelor de raportare către UMPFE.

Activitatea de management va asigura:

-Proiectarea și planificarea implementării proiectului

-Monitorizarea, evaluarea și controlul intern al implementării proiectului

-Raportare tehnică și financiară

-Informare și publicitate.

 

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării activităților proiectului

- peste 60 elevi din grupul țintă mai bine orientați pe planul dezvoltării personale și al carierei

- realizarea incluziunii sociale pentru cel puțin 50 elevi provenind din grupuri dezavantajate

- creșterea ratei de promovare la Bacalaureat cu cel puțin 2% în fiecare an

- reducerea abandonului școlar la nivelul liceului cu cel puțin 1% în fiecare an

-reducerea abandonului școlar a elevilor din anii terminali cu cel puțin 2% în fiecare an

- creșterea ratei de participare la examenul de Bacalaureat cu minim 5%

- creșterea ratei de absolvire a claselor terminale cu 2 % în fiecare an

 


Joomla!. XHTML and CSS.