real estate menu left
real estate menu right

Scurt istoric al liceului

SCURT ISTORIC AL ŞCOLII


Liceul Tehnologic "Ferdinand I" este amplasat în sud-estul municipiului Rm. Vâlcea, în cartierul Ostroveni, zonă cu o densitate mare a populaţiei, în marea ei majoritate aparţinând categoriilor sociale de muncitori şi funcţionari, salariaţi ai marilor platforme industriale.
Aşezarea unei unităţi şcolare liceale în această zonă a fost dată de nevoia forţei de muncă în domeniul construcţiilor dar mai ales de numeroasa populaţie şcolară, provenită din familiile tinere.
Liceul Tehnologic "Ferdinand I"  a cunoscut în cei patruzeci de ani care s-au scurs de la înfiinţare, o continuă evoluţie atât ca structură profesională cât şi ca bază materială, ştiinţifică şi didactică.

Înfiinţat în septembrie 1972, în localitatea Băbeni, unde exista spaţiu şcolar corespunzător, “Liceul de Construcţii”a fost conceput iniţial ca un liceu industrial, cu profiluri şi meserii din domeniul construcţiilor civile şi industriale, care să pregătească, într-un ciclu de 5 ani , tehnicieni constructori . De această formă de pregătire s-a bucurat numai prima promoţie, fiindcă în anul următor durata de pregătire s-a micşorat la 4 ani, iar absolvenţii primeau certificat de muncitor calificat. În anul şcolar 1972 / 1973 au funcţionat două clase de construcţii civile cu 72 elevi la care predau 11 profesori, 3 ingineri şi un maistru instructor.

Provizoratul funcţionării în comuna Băbeni s-a încheiat în anul 1975, când liceul s-a transferat cu elevi şi profesori în municipiul Rm. Vâlcea, în actualul spaţiu propriu. Transferarea a fost firească şi benefică, pentru că aici existau condiţii de pregătire practică a elevilor, un imobil - bloc de nefamilişti transformat în cămin de elevi, o cantină muncitorească destinată constructorilor şi în plus condiţii bune pentru dezvoltarea unei baze materiale specifice unui astfel de liceu.
În 1974 demarase construcţia sălii şi terenului de sport, dotate ulterior cu cele necesare activităţilor de educaţie fizică şi sport.
În 1975, liceul funcţiona cu un număr de 9 clase, cuprinzând 262 elevi care studiau în profilul construcţii. Pentru pregătirea şi instruirea lor au fost încadraţi 14 profesori şi ingineri şi 8 maiştri-instructori. Din cei 262 elevi, 125 erau bursieri.

Din 1976, liceul funcţionează cu denumirea Liceul Industrial Nr. 6. Din anul şcolar 1976/1977 a început să se contureze proiectul dezvoltării acestui tip de liceu, prin contribuţia nucleului de inimoşi profesori şi sprijiniţi de unităţile de construcţii existente în municipiu, doritoare de forţă de muncă tânără şi calificată.

Cum era şi firesc, în primii ani 1976-1978, au fost organizate laboratoarele şi cabinetele pentru disciplinele de cultură generală şi tehnologie - de fizică, chimie, desen tehnic, construcţii şi instalaţii în construcţii. S-au procurat prin investiţii şi dotări utilaje de construcţii, scule şi accesorii care să pună bazele înfiinţării de ateliere şi spaţii de învăţare a meseriilor de constructor. A fost dotat cu minimum de materiale căminul de elevi şi recondiţionat, prin contribuţia elevilor, pentru a asigura condiţii bune de cazare şi de pregătire a lecţiilor.
În anul 1976 a început să se pună bazele bibliotecii şcolare, mai întâi cu donaţie de carte din partea profesorilor şi elevilor, apoi cu fonduri bugetare şi extrabugetare, ajungându-se astăzi la un fond de carte de peste 25000 volume, util elevilor, dar şi profesorilor în scopuri didactice, ştiinţifice.

Între anii 1980-1986 s-au depus eforturi considerabile pentru construirea şi dotarea unor ateliere şcolare noi cerute de diversificarea profilurilor şi meseriilor: materiale de construcţii, mecanică şi electrotehnică. Aşa s-au născut ateliere de construcţii(1982) şi de mecanică (1987), construite de elevi şi maiştrii cu forţe proprii, dar şi cu sprijinul Întreprinderii de Construcţii, care ne patrona şi al unor oameni "de suflet" care conduceau întreprinderea, inginer Gheorghe Pencea, Gheorghe Chelcea, Ion Cercel, Ion Văduva.

În anul 1990 liceele industriale, de mai mari dimensiuni şcolare, au fost transformate în Grupuri Şcolare Industriale. Din acest an Liceul Industrial Nr.6 a devenit Grupul Şcolar Industrial Construcţii – Montaj Rm. Vâlcea, înfiinţându-se în cadrul lui şcoală profesională de 3 ani, transformată ulterior în Şcoala de Arte şi Meserii(după 2002), care pregăteşte muncitori specialişti constructori, electricieni şi lăcătuşi pentru construcţii.

Pregătirea acestor tineri de liceu şi şcoală profesională, în bune condiţii şi cu eficienţă profesională nu se putea realiza decât printr-o strânsă corelare între cunoştinţele teoretice şi activitatea de instruire practică. Acest principiu educaţional cunoscut de mult în istoria învăţământului ne-a determinat să acţionăm energic, pentru înfiinţarea de ateliere, de noi cabinete şi laboratoare, dotate cu o bază didactic-ştiinţifică pe măsura cerinţelor timpurilor.
Aşa se face că începând din acest an s-au înfiinţat, dotat şi modernizat noi cabinete şi laboratoare specifice profilurilor şi meseriilor tradiţionale, care nu şi-au pierdut viabilitatea, dar şi a altora născute din transformările şi necesităţile actuale.

După anul 1991, pentru a ţine pasul cu modernitatea şi pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii, au fost înfiinţate clase cu profil informatică, de tip umanist, de matematică - fizică şi biochimie solicitate de mulţi elevi şi cu bune rezultate. Pentru astfel de forme şi tipuri de clase s-au realizat cabinete de limba şi literatura română, de istorie, de biologie, de informatică care au completat paleta celor existente.
În liceul nostru au funcţionat, pentru o scurtă perioadă de timp, clase de învăţământ gimnazial, dar şi clase postliceale, profilul Informatică.

În anul 1997, când s-au împlinit 25 de ani de la înfiinţare, în liceul nostru învăţau peste 1400 de elevi, îndrumaţi de 87 de profesori, ingineri şi maiştrii instructori.
În anul 1999, liceul devine Grup Şcolar Industrial Ferdinand I, cinstind astfel memoria marelui “constructor de ţară”, regele Ferdinand I, sub a cărui cârmuire s-a înregistrat cea mai înfloritoare perioadă a statului românesc modern.

Treptat, cu sprijinul administraţiei locale, dar şi prin forţe proprii, s-au reamenajat şi dotat corespunzător sălile de clasă, laboratoarele şi cabinetele şcolare, sala şi terenurile de sport, biblioteca. Clasele au fost dotate cu mobilier nou, ergonomic, au fost înlocuite instalaţia termică şi tâmplăria veche, a fost refăcut acoperişul clădirii. Căminul de elevi a fost recondiţionat, a fost amenajată o microcantină unde elevii pot servi masa.

După anul 2004, datorită scăderii populaţiei şcolare, dar şi din dorinţa cristalizării ofertei educaţionale a liceelor, măsură hotărâtă la nivel judeţean, au fost desfiinţate treptat clasele cu profil teoretic, accentul fiind pus pe filiera tehnologică, profilul tehnic, numărul domeniilor de calificare oferite de liceul nostru fiind semnificativ: electronică şi automatizări, electric, mecanică, construcţii şi lucrări publice.

În anul 2006 au fost înfiinţate clase cu profil teoretic, specializarea Ştiinţele naturii, forma de învăţământ frecvenţă redusă, clase ce se bucură de un interes deosebit în rândul locuitorilor judeţului.

Din anul școlar 2012/2013, Grupul Școlar "Ferdinand I" Rm. Vâlcea și-a schimbat denumirea în Liceul Tehnologic "Ferdinand I" Rm. Vâlcea.

În perioada 1 septembrie 2010 - 1 septembrie 2014, liceul a preluat în structura sa Şcoala cu cls. I-VIII nr. 13 Rm. Vâlcea. 

 

 


Surse utilizate: documente şcolare, monografia liceului realizată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinţare, autor prof. Victoria Gîrban


Joomla!. XHTML and CSS.