real estate menu left
real estate menu right

Consiliul Școlar al Elevilor

 

Consiliul Școlar al Elevilor Liceului Tehnologic "Ferdinand I"
Președinte: Petrescu Chiripuș Izabelle
Vicepreședinte: Mihai Bianca
Secretar: Crețariu Antonio

 

 

 

Regulamentul C.Ș.E. LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I”

 REGULAMENTUL CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR (CȘE)

 

Capitolul 1

 

Dispoziţii generale

 Art. 1   Consiliul elevilor al Liceului Tehnologic Ferdinand I se organizează conform Regulamentului de ordine interioară , a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului regulament. Este o structură asociativă de elevi , destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a personalităţii şi capacităţii fiecărui elev.

 Art. 2   Consiliul elevilor este  un grup de elevi aleşi democratic  care urmăreşte ca elevii să-şi exprime opinia în legătură cu problemele şcolare care-i afectează şi le reprezintă interesele, fără deosebire de sex, confesiune , naţionalitate ori convingeri politice.

 Art. 3   Consiliul elevilor  este un organism democratic prin care elevii exersează practicile democratice.

 Art. 4  Consiliul elevilor promovează cooperarea , parteneriatul , munca în echipă , dezvoltarea personală a elevilor.

 Art. 5   Consiliul elevilor apără drepturile copiilor şi pune în discuţie situaţii când acestea sunt încălcate.

 Art. 6  Consiliul elevilor iniţiază , organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare .

 Art. 7   Consiliul elevilor sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala.

 Art. 8   Consiliul elevilor organizează acţiuniîn comunitate ( strângere de fonduri pentru copii cu nevoi speciale , acţiuni pe probleme de mediu ).

 Art. 9  Consiliul elevilor include un cadru didactic numit de conducerea şcolii care are rolul de a sprijini şi îndruma activitatea lui.

 Art. 10  Consiliul elevilor se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament aprobat de către reprezentanţii claselor desemnaţi în consiliu.

 Art. 11   Activităţile iniţiate de CE nu trebuie să contravină Regulamentului de ordine interioară , regulamentului şcolar şi legilor ţării.

 

Capitolul 2 

 

  Scopul 

 Art. 1 . Scopul Consiliului elevilor al L.T. Ferdinand I:

          Dezvoltarea capacităţii de asociere şi organizare a elevilor;

 • Stimularea şi sprijinirea elevilor în domeniul iniţierii , accesării şi derulării de proiecte şi programe educative destinate formării comportamentului psihosocial , participativ-activ  al tinerei generaţii;
 • Implicarea activă în comunitate şi asumarea responsabilităţilor în contextul democraţiei participative;
 • Formarea atitudinilor şi comportamentelor necesare luării deciziilor;
 • Manifestarea spiritului de implicare , creativitate , flexibilitate şi respect reciproc ;
 • Comunicarea eficientă şi relaţionarea pozitivă a membrilor consiliului cu ceilalţi elevi ai şcolii.
 • Reprezentarea elevilor din şcoală în relaţia cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate;
 • Rol consultativ pe lângă CA în problemele legate de procesul instructiv-educativ curricular şi rol de decizie în activităţile extracurriculare.

 Obiective 

 Art. 2   Obiective generale ale CE          

 Crearea unui  mediu şcolar curat , primitor , care să le asigure elevilor securitate ;

 • Promovarea învăţării civismului , eficienţei politice şi a atitudinilor democratice;
 • Promovarea încrederii între parteneri şi afirmarea valorilor personale ;
 • Elevii învaţă cum să ia decizii într-un mod corect şi responsabil , învaţă despre realităţile vieţii;
 •  Încurajarea cooperării , utilizarea energiilor pozitive ale elevilor şi reducerea indiferenţei , izolării şi înstrăinării acestora faţă de problemele şcolii;
 • Creşterea motivaţiei elevilor faţă de educaţie;
 • Sporirea prestigiului liceului prin acţiunile şi programele desfăşurate;
 • Educarea şi sprijinirea spiritului de comunicare la nivelul şcolii în relaţiile  profesor-elev-părinte;
 • Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea intereselor comune şi prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor , părinţilor cât şi ale profesorilor;
 • Depistarea factorilor care generează situaţii conflictuale , negocierea şi medierea lor;
 • Promovarea prin diferite activităţi unui mod de viaţă sănătos.

 

   Art. 3   Obiective  specifice ale C.E.

  Organizarea de dezbateri , consfătuiri , precum şi alte activităţi similare pe teme propuse de elevi;

 •  Editarea , tipărirea şi difuzarea de materiale care au în centru activităţile şi interesele elevilor din liceu;
 • Sesizarea anumitor disfuncţionalităţi din liceu şi remedierea acestora;
 • Acţiuni caritabile;
 • Activităţi de petrecere a timpului liber;
 • Acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;

 

 Capitolul 3 

 

Art. 1  Organizarea şi funcţionarea Consiliului elevilor 

 • Consiliul elevilor este alcătuit din reprezentanţii claselor  IX-XII, aleşi în mod democratic  în primele două săptămâni de la începerea fiecărui an şcolar.
 • CE este coordonat de un cadru didactic care are rolul de a realiza “legătura” cu ceilalţi profesori , de a sprijini acţiunile consiliului.
 • Elevii care doresc să candideze pentru CE trebuie să aibă cel puţin o recomandare din partea profesorilor;
 • Consiliul elevilor organizează alegeri pentru desemnarea reprezentantului elevilor în Consiliul de administraţie, preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului  CE.
 • Reprezentanţii claselor promovează interesul acestora la nivelul Consiliului elevilor.
 • Reprezentanţii claselor sunt aleşi prin vot  democratic pe perioada unui an.

 

Consiliul va alege un Birou format din elevi care să îndeplinească următoarele funcţii:

 • Preşedinte-1
 • Vicepreşedinte-1
 • Secretar
 • Responsabili de comunicare şi relaţii cu publicul-1
 • 2-3 reprezentanţi din fiecare comisie

Consiliul Elevilor îşi va desfăşura activitatea pe Comisii de lucru, conduse de un preşedinte.

 • Comisia pentru promovarea imaginii instituţiei
 • Comisia pentru promovarea Drepturilor Copiilor şi prevenirea violenţei  
 • Comisia pentru promovarea modului sănătos de viaţă  

    Art. 2   Un bun reprezentant al unei grupe ar trebui să întrunească următoarele calităţi :

 • Entuziasm în muncă , vitalitate şi rezistenţă fizică;
 • Dispoziţia de a accepta responsabilităţi;
 • Abilitatea de a lucra cu oamenii ;
 • Capacitatea de a transforma un grup într-o echipă;
 • Capacitatea de a motiva membrii echipei;
 • Capacitatea de a organiza , decide şi a stabili priorităţi;
 • Personalitate creativă;
 • Tenacitate în realizarea sarcinilor;
 • Responsabilitate socială.

 

 Art. 3  Demiterea reprezentantului unei clase se face în următoarele situaţii:

 -      În cazul în care un reprezentant îşi prezintă dorinţa de a demisiona din această funcţie trebuie să realizeze o cerere scrisă în dublu exemplar , către preşedintele Consiliului elevilor şi către dirigintele clasei în care să-şi motiveze decizia.  Apoi elevii clasei respective trebuie să aleagă un nou reprezentant.

 • În cazul în care elevii clasei nu sunt mulţumiţi de prestaţia reprezentantului aceştia trebuie să realizeze o cerere scrisă în dublu exemplar către preşedintele CE şi către dirigintele clasei  , în care să-şi motiveze decizia , iar CE este cel care decide demiterea , sancţionarea şi organizarea de noi alegeri în interiorul clasei.
 • Dacă reprezentantul ales nu va aduce la cunoştinţa CA problemele propuse de elevi , acesta fiind revocat de CE
 • Dacă absentează nemotivat cel mult de trei ori de la şedinţele / activităţile CE.
 • Nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioară , a Regulamentului de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului regulament.
 • Desfăşurarea unor acţiuni care au generat producerea de pagube materiale sau morale 
 • Exmatriculare sau transferare.

     Art. 4   CE se constituie în întâlnire extraordinară în a treia săptămână din luna septembrie , în care îşi  alege şi biroul de conducere.

     Art. 5   Întrunirile Consiliului elevilor se vor desfăşura lunar , sau de câte ori este nevoie.

     Art. 7    Toţi consilierii sunt obligaţi să participe la întruniri.

      Art. 8   CE îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi aprobat de CE şi   al  unui grafic de întruniri  ( problematica şi data ).

     Art. 9    La întrunirile CE se întocmesc procese verbale.Toate deciziile luate de consiliu vor fi notate de secretar.

      Art. 10  Activitatea CE nu poate perturba activităţile la clasă.

     Art. 11  Întrunirile CE vor fi conduse de preşedintele CE şi coordonate de cadrul didactic coordonator.

                     

Capitolul 4

  Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor

   Art. 1. Consiliul elevilor se subordonează Consiliului de administraţie al L.T.Ferdinand I

   Art. 2    Preşedintele Consiliului elevilor:

 • Este reprezentantul elevilor în Consiliul de administraţie al şcolii.
 • Conduce întrunirile Consiliului elevilor.
 • Mandatul preşedintelui este de 1 an.
 • Este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor.
 • Semnează proiectele Consiliului elevilor.
 • Asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine , precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.
 • Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Consiliului de administraţie toate problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului elevilor.
 • Poate hotărî excluderea unui membru , dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile , sau nu respectă regulamentul.
 • Elaborează programul de activităţi.

 

Mandatul preşedintelui încetează în următoarele cazuri:

  • Demisie – demisia trebuie anunţată cu cel puţin două săptămâni înainte de părăsirea Consiliului.
  • Imposibilitatea de a-şi exercita mandatul pe o perioadă mai mare de trei luni.
  • Schimbarea unităţii de învăţământ.
  • În cazul deciziei membrilor Consiliului elevilor bazată pe evaluarea periodică a activităţii acestuia .
  • Schimbarea din funcţie a preşedintelui se poate face la propunerea motivată a  ½  +1 din numărul membrilor Consiliului elevilor , prin hotărârea adoptată de votul unei majorităţi de ⅔  din numărul membrilor.

      Art. 3    În caz de demisie / demitere din funcţie a preşedintelui , în cel mult o lună de la data hotărârii , Consiliul elevilor va organiza  prin hotărârea majorităţii simple a membrilor , alegeri pentru postul vacant de preşedinte.

 Art. 4.    Vicepreşedintele Consiliului elevilor:

 • Monitorizează activitatea membrilor consiliului şi activitatea Comisiilor de lucru
 • Preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa motivată a acestuia.
 •  Mandatul este de 1 an.
 • Elaborează programul de activităţi.

 

    Art. 5  Secretarul:

 • Mandatul este de 1 an.
 • Întocmeşte procesele verbale ale întâlnirilor.
 • În caz de absenţă , atribuţiile acestuia sunt preluate de unul din membrii consiliului delegat de preşedinte.
 • Redactează programul de activităţi , îl expune la avizierul Consiliului elevilor.
 • Înştiinţează membrii Consiliului elevilor despre data, locul şi ora  desfăşurării şedinţelor.

   Art. 6  Responsabili de comunicare şi relaţii cu publicul

 •  informarea permanenta asupra oportunitatilor pentru tineret, evenimente culturale, utilitati, evenimente locale  pentru tineret

 

Art. 7      COMISII

 1. Fiecare membru al Consiliului elevilor poate face parte din cel mult 2 comisii. 

2. O comisie nu poate avea mai mult de 6 membri. 

3. Fiecare comisie are un preşedinte de comisie. 

4. Mandatul preşedintelui de comisie este de 1 an . 

5. Preşedinţii de comisii au atribuţii corespunzătoare funcţiei de preşedinte şi se supun aceloraşi reguli şi prevederi ca şi acesta în cadrul comisiei pe care o conduc. 

6. Membrii unei comisii vor fi înştiinţaţi de data, ora şi locul şedinţei de către preşedintele comisiei. 

7. Comisiile de lucru au următoarele atribuţii principale:

 • analizează proiectele de hotărâri, programele, activităţile ce vor fi supuse plenului Consiliului.
 • se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Elevilor spre avizare;
 • întocmesc şi supun aprobării Consiliul Elevilor proiecte şi alte propuneri de hotărâri asupra problemelor analizate.
 • gestionarea şi monitorizarea proiectelor se realizează de către o echipă de proiect numită de preşedintele comisiei care a propus proiectul în cauza, din care poate face parte, daca doreşte, iniţiatorul acestuia.
 • după validarea unui proiect, originalul acestuia se depune la secretar iar o copie rămâne la iniţiatorul proiectului.

 

Comisia pentru promovarea imaginii instituţiei 

se ocupă de :

-           informarea cu privire la evenimente culturale, oportunităţi pentru elevi, activităţi educative, programe şcolare în curs de desfăşurare 

-           implicarea CE în respectiva activitate (eveniment cultural, oportunitate educativă, programe destinate elevilor) prin realizarea de parteneriate între CE şi organizatori

-           organizarea activităţilor specifice, proprii CE , în colaborare cu diferiţi parteneri educaţionali, Ministerul Educaţiei şi alte instituţii sau ONG-uri de tineret.

- se ocupă de organizarea de concursuri, competiţii, simpozioane pe diverse teme incluse în programa şcolară sau pe domenii ce ţin de activitatea extraşcolară.

 

             Comisia pentru sport si programe pentru tineret

 Comisia va dezvolta o strategie de promovare a unei vieţi sănătoase prin activităţi de tipul :

-           campanii de informare;

-           activităţi propriu-zise pentru încurajarea obiceiurilor sănătoase;

-           organizarea de activităţi sportive, competiţii, campionate, etc.

         

           Avocatul elevului

Obiectivele acestui departament sunt:

-respectarea drepturilor omului/copilului in institutiile scolare;

-înţelegerea, acceptarea şi respectarea individualităţii şi diversităţii elevilor din perspective etnice, religioase, culturale sau de gen;

-asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii în ceea ce priveşte accesul la instruire, posibilitatea dezvoltării individuale, asigurarea succesului profesional şi social;

-crearea unui mediu educaţional care să promoveze, prin mijloace variate, incluziunea socială, astfel încât fiecare elev să simtă că este parte integrantă a acelei şcoli (şcoala percepută ca organizaţie);

-dezvoltarea unui sistem stabil şi eficient de cooperare a şcolii cu familia şi comunitatea în vederea sprijinirii tuturor elevilor (şi a familiilor lor) pentru a putea depăşi momentele dificile şi problemele întâlnite.

 

Dispoziţii finale:

 1. Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU , sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis , în funcţie de hotărârea Consiliului.
 2. Membrii Consiliului elevilor trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Consiliu şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.
 3. Membrii Consiliului elevilor au obligaţia de a prezenta probleme specifice procesului instructiv educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte în cadrul orelor de diriginţie.
 4. Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv educativ  curricular şi extracurricular , îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi , activităţi care sunt de competenţa şcolii ca desfăşurare.
 5. Consiliul de administraţie va aviza orice proiect propus de consilieri dacă acesta nu contravine normelor legale în vigoare, bunului simţ şi eticii.
 6. Profesorii pot asista la întruniri ca observatori .
 7. Deciziile luate sunt transmise tuturor profesorilor şi elevilor.

      

    

 

 


Joomla!. XHTML and CSS.