real estate menu left
real estate menu right

Site-ul oficial al Liceului Tehnologic "Ferdinand I" Rm. Vâlcea

Anunţ organizare concurs Îngrijitor

ANUNȚ

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de

ÎNGRIJITOR – studii medii, 1 normă întreagă

 

Având în vedere:

 • Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare
 • HG. nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" RM. VÂLCEA organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de ÎNGRIJITOR I M, în data de 13 august 2019, ora 09,00.

 

I. CONDIȚIILE SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS ȘI A OCUPĂRII FUNCȚIEI CONTRACTUALE:

 •  Studii medii, fără condiții referitoare la vechimea în muncă

 

II. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie a certificatului de naștere;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. Copie a carnetului de muncă/extras REVISAL;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, care conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 8. Curriculum vitae – model European.

 

Notă: Actele prevăzute la punctele  2 - 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

IV. TEMATICA ȘI  BIBLIOGRAFIE

 

Tematica  necesară în vederea susţinerii concursului

 1.         Norme de igienă la unităţile de folosinţă publică

2.         Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ

3.         Securitate și sănătate în muncă  și PSI.

4.         Drepturile și obligațiile personalului din învățământ

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 319/2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă – Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor
 2. Legea nr. 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiunea a 6-a: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului;
 3. ORDIN Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei -  Capitolul 6  Norme de igienă la unităţile de folosinţă publică, art. 48 – 59
 4. 4.      Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 – prevederile privind drepturile și obligațiile personalului din învățământ.

 

V. ETAPELE CONCURSULUI

1. Selecția dosarelor de înscriere

2. Probă scrisă

3. Interviu

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; (Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. (Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

 

VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale

  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I”  RM. VÂLCEA în perioada 22  iulie  – 2 august decembrie orele 8,00 – 12,00.
  •  Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0350401693 sau la secretariatul școlii.
  •  Concursul va avea loc la sediul LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I RM. VALCEA, Str. Aleea Teilor nr. 1 Rm. Vâlcea, conform graficului:

 

Etapa de concurs

Data /perioada

1.Selecția dosarelor de înscriere

 

Depunerea dosarelor de concurs

22 iulie – 2 august 2019, între orele 8,00 – 12,00

Afișarea rezultatului pentru etapa 1 a concursului

6  august  2019 orele 9,00

Depunerea   contestațiilor cu privire la selecția dosarelor

6  august 2019 orele 9,00 – 12,00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

6  august 2019 orele 12,00 – 13,00

2. Proba scrisă

13  august 2019 ora  09,00 

Afișarea rezultatelor pentru etapa 2 a concursului

13 august 2019 ora  12,00 

Depunerea   contestațiilor la proba scrisă

13  august 2019 orele  12,00 - 13,00 

Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

13  august 2019 orele  13,00 – 14,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

13  august 2019  ora 14,00

3. Interviu

13 august orele 14,00

Depunerea   contestațiilor la proba de interviu

13 august orele  15,30

Afișarea rezultatelor finale

13 august ora 16,00

Anunţ organizare concurs ocupare posturi PAZNIC

ANUNȚ

 

Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de

Paznic – studii medii, 2 norme întregi

Publicat azi, 25.02.2020, ora 10

 

Având în vedere:

 • Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare
 • HG. nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I”  RM. VÂLCEA organizează  concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale  vacante de PAZNIC, în data de 19 martie  2020, ora  09,00.

 

I. CONDIȚIILE SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS ȘI A OCUPĂRII FUNCȚIEI CONTRACTUALE:

a)      Studii medii – studii liceale finalizate

b)      Vechime în învăţământ/muncă: fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

 

II. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie a certificatului de naștere;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări: atestat eliberat de poliție și certificat de absolvire a cursului de calificare profesională (PAZNIC)
 5. Copie a carnetului de muncă/extras REVISAL;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverință pentru integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, care conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 9. Curriculum vitae – model European.

 

Notă: Actele prevăzute la punctele  2 - 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  

IV. BIBLIOGRAFIE

 1. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016;
 2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 2014 – Capitolul II – Drepturile copilului;
 3. Legea nr. 319/2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă – Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor
 4. Legea nr. 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiunea a 6-a: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului;
 5. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 6. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 

V. ETAPELE CONCURSULUI

1. Selecția dosarelor de înscriere

2. Probă scrisă

3. Interviu

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; (Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. (Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

 

VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale

 

 •  Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I”  RM. VÂLCEA în perioada 27 februarie – 13 martie  2020 între orele 8,00 – 14,00.
 •  Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0350401693 sau la secretariatul școlii.
 •  Concursul va avea loc la sediul LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I RM. VALCEA, Str. Aleea Teilor nr. 1 Rm. Vâlcea, conform graficului:

 

Etapa de concurs

Data /perioada

1.Selecția dosarelor de înscriere

 

Depunerea dosarelor de concurs

27 februarie – 13 martie 2020, între orele 8,00 – 14,00

Afișarea rezultatului pentru etapa 1 a concursului

16 martie  2020 orele 9,00

Depunerea   contestațiilor cu privire la selecția dosarelor

16 martie 2020 orele 9,00 – 12,00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

16 martie 2020 orele 12,00 – 13,00

2. Proba scrisă

19 martie 2020 ora  09,00 

Afișarea rezultatelor probei scrise a concursului

19 martie ora  12,00 

Depunerea   contestațiilor la proba scrisă

19 martie  orele  12,00 - 13,00 

Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

19 martie orele  13,00 – 14,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

19 martie ora 14,00

3. Interviu

19 martie  orele 14,00

Depunerea   contestațiilor la proba de interviu

19 martie orele  15,30

Afișarea rezultatelor finale

19 martie ora 16,00

 

 

 

 

Anunț sistare depunere dosare și amânare termene

ANUNȚ

 

 

În contextul măsurilor luate la nivel național de prevenire a riscului de răspândire a infecției cu coronavirus , Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea  a luat decizia de a suspenda activitățile de  relații cu publicul, comunicarea realizându-se exclusiv pe mail și la telefonul instituției.

 

În consecință,  se sistează depunerea dosarelor pentru ocuparea celor 2 posturi vacante de paznic, până la o dată  care va fi anunțată ulterior, în funcție de recomandările autorităților.

 

Se vor comunica în timp util, pe site-ul instituției și la avizier, noul termen  limită de depunere a dosarelor, precum și data susținerii concursului.

 

Director,

Prof. Ochia Mădălina

 

Anunt organizare concurs ocupare post vacant de secretar

 

ANUNȚ

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant  de

Secretar în învățământul preuniversitar – studii superioare,

, 1 normă întreagă

 

Având în vedere:

 • Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare
 • HG. nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I”  RM. VÂLCEA organizează  concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de SECRETAR  în învățământul preuniversitar – studii superioare, în data de 18 noiembrie  2020, ora  09,00.

 

I. CONDIȚII SPECIFICE  necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

a)     absolvirea  unei instituţii de învăţământ superior;

b)     vechime în domeniul/specialitatea postului: nu se solicită

c)     vechime în muncă – minimum 5 ani.

 

II. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie a certificatului de naștere
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. Copie a carnetului de muncă/extras REVISAL;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, care conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 8. Curriculum vitae – model European.

 

Notă: Actele prevăzute la punctele  2 - 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

IV. TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

 

Tematica de concurs

 1. Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;
 2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;
 3. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea și evidența deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor;
 4. Arhivarea și circuitul documentelor;
 5. Protejarea informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu;
 6. Protejarea datelor cu caracter personal;
 7. Utilizarea în activitățile de secretariat  a tehnologiei informaţiei și comunicațiilor (navigarea în Internet, căutarea informațiilor în Internet, utilizare email, operare PC, utilizarea programelor Word, Excel, Powerpoint);

 

Bibliografie

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 2. OMEC nr. 5.447/31.08.2020  Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 3. OMENCȘ nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 4. OMEN 4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 5. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;
 6. Legea nr. 363/28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 7. OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 8. Ordinul nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la OMECTS Nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
 9. Legea nr.554/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme Metodologice din 07.02.2002
 10. H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

 V. ETAPELE CONCURSULUI

1. Selecția dosarelor de înscriere

2. Probă scrisă

3. Interviu

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; (Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. (Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

 

VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale

 

 •  Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I”  RM. VÂLCEA în perioada 27 octombrie – 10 noiembrie  între orele 8,00 – 12,00.
 •  Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0350401693 sau la secretariatul școlii.
 •  Concursul va avea loc la sediul LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I RM. VALCEA, Str. Aleea Teilor nr. 1 Rm. Vâlcea, conform graficului:

 

Etapa de concurs

Data /perioada

1.Selecția dosarelor de înscriere

 

Depunerea dosarelor de concurs

27 octombrie – 10 noiembrie  între orele 8,00 – 12,00

Afișarea rezultatului selecției de dosare

12 noiembrie 2020 orele 10,00

Depunerea   contestațiilor cu privire la selecția dosarelor

12 noiembrie 2020 orele 10,00 – 13,00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

12 noiembrie 2020 orele 13,00 – 15,00

2. Proba scrisă

18 noiembrie ora  09,00 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

18 noiembrie ora  14,00 

Depunerea   contestațiilor la proba scrisă

18 noiembrie orele  14,00 – 15,00

Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

18 noiembrie orele  15,00 – 16,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

18 noiembrie ora 16,00

3. Interviu

18 noiembrie orele 16,00

Depunerea   contestațiilor la proba de interviu

18 noiembrie orele  17,30

Afișarea rezultatelor finale

18 noiembrie ora 18,00

 

 

 

Rezultate etapa dosar selecție dosare

REZULTATUL

 

SELECȚIEI  DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI  VACANT  DE SECRETAR  S , DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC “FERDINAND I”  RM. VÂLCEA

 

Nr. Crt.

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare

Motiv

 1.  

FIER ADRIANA DANIELA

ADMIS

Îndeplinește condițiile generale și specifice necesare participării la concurs

 

 Eventualele contestații se depun în data de 12 noiembrie 2020 între orele 10,00 – 13,00, la secretariatul liceului.

 

Observație.

 Următoarele etape ale concursului, proba scrisă și interviul,  se vor desfășura conform graficului de desfășurare a concursului, în data de 18 noiembrie, începând cu ora 9.00, la sediul Liceului Tehnologic “Ferdinand I”  Rm. Vâlcea.

Search

Vizitatori

Avem 9 vizitatori și nici un membru online

Joomla!. XHTML and CSS.